PLANESGA

PLANESGA é unha empresa de servizos especializada na consultoría medioambiental e territorial, incluído o medio mariño. Conformada por profesionais de distintas disciplinas, da servizo a promotores públicos e privados con necesidades de enfoques integrais, perspectiva interdisciplinar e emprego de novas tecnoloxías. Os servizos que presta a empresa poden clasifi carse en catro familias:

 1. Asesoramento ás Administracións Públicas na implementación e desenvolvemento de toda actividade derivada da implantación da Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente.
 2. Sistemas de información (Sistemas de información xeográfi ca, Sistemas de información ambiental, Bases de datos xeorreferenciados).
 3. Análises territoriais: estudos do medio físico, estudos socioeconómicos, planifi cación e xestión do litoral, ordenación territorial.
 4. Produción cartográfica.

Orixe: Grupo de Investigación de Avaliación Ambiental Estratéxica e Ordenación Ambiental (AAE).

Mercado e ámbito xeográfico:
Planesga desenvolve a súa actividade principalmente en Galicia e o norte de Portugal, tendo coma principal mercado ás Administracións Públicas e a promotores privados de proxectos con implicacións ambientais e proxección territorial.

Liñas de Negocio:

 • Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE).
 • Informes de Sustentabilidade Ambiental (ISA).
 • Memorias Ambientais.
 • Avaliación de Impacto Ambiental (AIA).
 • Estudos de Impacto Ambiental (EIA).
 • Sistemas de Información Xeográfi ca (SIX).
 • Sistemas de Información Ambiental (SIA).
 • Xeoportais.
 • Estudos Territoriais.
 • Ordenación Territorial.
 • Ordenación Litoral.
 • Xestión Integral de Zonas Costeiras (XIZC).
 • Cartografía.