Estatutos

Los estatutos de la Real Academia Galega de Ciencias

PREÁMBULO ESTATUTOS

Por iniciativa dun grupo de Académicos Numerarios da Real Academia Galega, relacionados coas ciencias e de conformidade coa Universidade de Santiago de Compostela, o REAL DECRETO 1218/1977 de 23 de abril (BOE 01/06/77), previo informe favorable da Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales e do Consejo Nacional de Educación, a proposta do Ministerio de Educación y Ciencia e previa deliberación do Consejo de Ministros, aproba a creación da Academia de Ciencias Galega, domiciliada en Santiago de Compostela e cuxo ámbito de actuación esténdese ás provincias Da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. No devandito decreto apróbase tamén o Regulamento polo que ha de rexerse a Academia de Ciencias Galega.

Posteriormente, o REAL DECRETO 2629/1983 de 10 de setembro (BOE 08/10/83) cambia o nome da Academia de Ciencias Galega, que pasa a denominarse Academia Galega de Ciencias, á vez que se modifican os artigos 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 18, 34, 35, e 36 do seu Regulamento.

Mediante escrito da Casa Real do 14 de Xaneiro de 1994, a SÚA MAXESTADE O REI tivo a ben conceder á Academia Galega de Ciencias o título de REAL Academia Galega de Ciencias.

Finalmente, o REAL DECRETO 70/1998 de 23 de xaneiro (BOE 18/02/1998) modifica os artigos 2, 3, 4, 6, 10 e 11 do Regulamento da Real Academia Galega de Ciencias.

En virtude do Decreto 373/2003, de 16 de Outubro, sobre asunción por parte da Comunidade Autónoma de Galicia de funcións en materia de Academias e a súa asignación a diversos departamentos da Xunta de Galicia, a Real Academia Galega de Ciencias foi transferida á Comunidade Autónoma de Galicia, quedando adscrita á Consellería de Innovación, Industria e Comercio.

O Decreto 110/2013 de 4 de Xullo (DOG 24/07/2013) polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria, no seu artº 35 refire os organismos, entes e órganos colexiados adscritos. No seu apartado 2, f) figura a Real Academia Galega de Ciencias como organismo adscrito, a través da Agencia Galega de Innovación.

A experiencia destes anos puxo de manifesto que o actual Regulamento, a pesar das referidas modificacións a que foi sometido, contén notables lagoas e indefinicións que dificultan ou restan rigor ás súas actuacións. Por outra banda, carece da necesaria adecuación aos avances tecnolóxicos e aos novos tempos.

Por iso, a Xunta de Goberno e logo o Pleno da Real Academia Galega de Ciencias considerou que era necesario proceder á elaboración duns novos Estatutos, partindo da revisión do Regulamento actual. Para iso, procedeuse nomear unha Comisión que redactou un anteproxecto de estatutos, que, unha vez debatido, foi aprobado unanimemente polo Pleno, na súa sesión do 29 de Abril de 2015. O proxecto de novos Estatutos, é sometido agora á consideración da autoridade competente, para a súa aprobación, se procede.

Estatutos de la Real Academia Galega de Ciencias

Texto definitivo aprobado por el Pleno de la Academia el 29 de Abril de 2015

CAPITULO I Natureza, ámbito, sede, fins e símbolos

Artigo 1. Natureza.

A Real Academia Galega de Ciencias, en adiante «a Academia», é unha corporación científica de dereito público, sen ánimo de lucro, dotada de personalidade xurídica e capacidade de obrar, integrada por todos os Académicos que a compoñen.

Artigo 2. Réxime xurídico, ámbito e relación administrativa.

1. A Academia réxese por estes Estatutos, así como por un Reglamento de Réxime Interno.

2. O ámbito territorial de actuación dá Academia esténdese a toda a Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo de eventuais colaboracións con corporacións de fins similares e distinto ámbito territorial.

3. A Academia relaciónase administrativamente coa Xunta de Galicia, quedando adscrita á Consellería que aquela determine.

4. A sede social e legal da Academia establécese na cidade de Santiago de Compostela.

Artigo 3. Ámbito persoal.

1. O corpo académico da Academia componse de Académicos de Número, Académicos Supernumerarios, Académicos de Honra e Académicos Correspondentes.

2. A residencia dos seus Académicos de Número poderá fixarse en calquera lugar da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 4. Defensa.

A defensa da corporación ante calquera órgano ou persoas será asumida polos letrados que libremente designe. En casos especiais, a Academia poderá solicitar a colaboración dos Servizos Xurídicos da Xunta de Galicia, subscribindo o oportuno convenio.

Artigo 5. Símbolos.

A Academia dispoñerá como símbolos propios dos seguintes distintivos e emblemas:

1. Unha medalla configurada do seguinte modo:

a) Baixo unha coroa real e entre ramas de loureiro, no seu anverso, dentro dunha orla ovalada con fondo negro na que figura o lema «Natureza e Coñecemento» ten unha Minerva que simboliza a Ciencia, e no seu reverso, dentro da orla, a lenda «Real Academia Galega de Ciencias» e no seu interior o escudo de Galicia. Vai colgada dun cordón celeste e branco, cun pasador en forma de Cruz de Santiago.

b) A medalla dos Académicos de Número e a dos Académicos Supernumerarios é dourada. A dos Académicos de Honra é dourada e leva un H gravada ao reverso, na parte inferior da orla. A dos Académicos Correspondentes é prateada.

2. Un escudo que repite o anverso e o reverso da medalla descrita no epígrafe 5.1.a., salvo que as letras das lendas das orlas son en negro sobre fondo amarelo, a coroa real en ouro e vermello, as follas de loureiro en verde sobre marco amarelo e o fondo sobre o que están as figuras dos óvalos é turquesa.

3. Unha insignia, destinada ao uso por todos os Académicos e polas persoas alleas á Academia ás que se lles outorgue en recoñecemento de méritos relevantes contraídos por actuacións en favor das actividades propias da Academia. Reproduce o reverso da medalla cun diámetro horizontal de 1,5 cm, a coroa real en ouro e vermello, as follas de loureiro en verde sobre marco branco, na orla a lenda «Real Academia Galega de Ciencias» sobre un fondo azul cobalto e no seu interior o escudo de Galicia en ouro sobre fondo turquesa.

CAPITULO II Obxectivos, funcións e articulación estructural

Artigo 6. Fins.

Os fins da Academia son:

1. Fomentar a investigación, o estudo e a divulgación das Ciencias e das súas aplicacións e a incorporación do coñecemento científico á sociedade como coadyuvante do desenvolvemento socio-económico.

2. Asesorar ao Goberno da Xunta de Galicia, Administracións públicas, Organismos públicos, Axencias científicas e tecnolóxicas e a cantas institucións públicas solicítenllo, en todo o que se refira a cuestións relacionadas co coñecemento científico e a súa promoción.

3. Asesorar ás institucións privadas que llo soliciten, baixo as condicións que a propia Academia estime convenientes.

4. Elaborar informes, estudos ou dictames sobre as materias científicas que lle son propias.

5. Fomentar as relacións con outras institucións en áreas de interese común.

6. Achegar á sociedade en xeral, a través dos distintos medios de comunicación, información e opinión documentada e contrastada sobre cuestións de índole científica que sexan de conveniente difusión.

7. Crear e conservar fondos materiais e documentais relacionados coa investigación, o estudo e a divulgación do coñecemento científico.

8. Recoñecer mediante premios, diplomas ou distincións as actividades alleas que redunden en beneficio do desenvolvemento científico e das súas aplicacións.

9. Colaborar na elaboración e actualización dun Dicionario de Termos Ciéntíficos, así como vixiar e difundir o uso correcto da linguaxe científica.

10. Propoñer candidatos a Premios da Ciencia de ámbito autonómico, estatal e internacional.

Artigo 7. Descargo de responsabilidade.

Os estudos, traballos e informes redactados pola Academia a petición de particulares ou de corporacións de carácter público ou privado non poderán facerse públicos, por parte da Academia, salvo que esta chegue a un acordo cos peticionarios.

Artigo 8. Organización.

Para o seu funcionamento ordinario, a Academia se estructura en Seccións e Comisións.

Artigo 9. Seccións.

1. As Seccións estarán constituídas por Académicos de Número e por aqueles Académicos Correspondentes que foran adscritos ás mesmas da forma que reglamentariamente establézcase. Cada Sección terá unha Presidencia e unha Secretaría, que se elixirán en votación secreta por e entre os Académicos de Número da mesma, con igual periodicidade que os restantes cargos electos da Academia.

2. As Seccións fan referencia a todo o coñecemento científico nun sentido amplo, desde o máis básico ao máis aplicado, así como as súas implicacións sociais. No momento actual son as seguintes:

a) Matemáticas, Física e Ciencias da Computación, constituída por oito Académicos de Número.

b) Química e Xeoloxía, constituída por oito Académicos de Número.

c) Bioloxía e Ciencias da Saúde, constituída por oito Académicos de Número.

d) Ciencias Técnicas, constituída por dez Académicos de Número.

e) Ciencias Económicas e Sociais, constituída por seis Académicos de Número.

3. A instancias da Xunta de Goberno e para adaptar o seu perfil aos avances dos coñecementos científicos e ás necesidades da Academia, o Pleno poderá acordar introducir as modificacións que se consideren oportunhas en canto ao seu número e denominación, modificando tamén, no seu caso, o número de Académicos que as compoñen, o que se tramitará seguindo o procedemento previsto no Artigo 54 destes Estatutos.

4. As Seccións, cuxo réxime se establece no Regulamento de Réxime Interno, teñen como misión elaborar, no ámbito da súa competencia, o programa de actividades a desenvolver pola Academia en relación cos fins establecidos no Artigo 6, que elevarán á Xunta de Goberno para a súa aprobación. Así mesmo, elaborarán os informes técnicos ou de avaliación científica ou de idoneidade persoal que lle sexan encomendados pola Xunta de Goberno.

5. Os Académicos de Número estarán formalmente adscritos a unha Sección, sen prexuízo da súa posible participación, con voz pero sen voto, en tarefas ou actividades doutras. A participación dos Académicos Correspondentes en tarefas ou actividades da Sección á que estean adscritos será exclusivamente de tipo científico ou técnico.

Artigo 10. Comisións.

1. Ademais da Comisión Executiva, órgano de Goberno definido no Artigo 32, para lograr un funcionamento máis áxil ou participativo a Academia poderá crear comisións que desenvolvan cometidos específicos, de carácter permanente ou temporal, cuxa condición, composición e funcións deberán ser aprobadas pola Xunta de Goberno.

2. As de carácter permanente estarán contempladas no Regulamento de Réxime Interno.

3. As de carácter temporal cesarán nas súas funcións cando finalice a tarefa para a que fosen creadas.

Artigo 11. Persoal administrativo.

A Academia poderá contratar civil e laboralmente, e con cargo ao seu orzamento, o persoal necesario para o desenvolvemento das súas actividades, que estará baixo a dependencia directa do Académico Secretario.

CAPITULO III Académicos: requisitos, provisión, continuidade, dereitos e deberes

Artigo 12. Composición da Academia.

A Academia está constituída polos homes e mulleres que alcanzaron a condición de Académicos nalgunha das categorías seguintes:

1. Académicos de Número.

2. Académicos Supernumerarios.

3. Académicos de Honra.

4. Académicos Correspondentes.

Artigo 13. Académicos de Número.

1. Para ser elixido Académico de Número é necesario cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser español e estar en posesión de todos os dereitos civís.

b) Estar en posesión do título de Doutor en calquera das ramas das Ciencias que constitúen o obxecto da Academia.

c) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.

d) Posuír un relevante e acreditado prestixio científico e profesional, avalado polas súas responsabilidades, investigacións, publicacións, traballos científicos orixinais, patentes ou contratos de investigación con empresas públicas ou privadas.

2. O número máximo de Académicos de Número será de 40.

Artigo 14. Provisión de vacantes de Académicos de Número.

1. Ocorrida unha vacante, a Xunta de Goberno, visto o informe da Sección correspondente, anunciará a convocatoria da súa provisión polos medios que crea convenientes. Informarase aos Académicos de Número de todas as vacantes que saian a concurso.

2. As candidaturas para a provisión de cada vacante haberán de ser formuladas por polo menos dous Académicos de Número e avaladas pola Sección correspondente. As propostas deberán ir acompañadas dun curriculum vitae do candidato, do informe da Sección e dunha declaración do cumprimento das condicións básicas para ser elixido, según recóllense no Artigo 13, apartado 1.

Artigo 15. Elección de Académicos de Número.

1. As solicitudes admitidas en tempo e forma serán sometidas a un Pleno extraordinario convocado para o efecto, que quedará válidamente constituído, para a primeira votación, pola concurrencia da maioría absoluta dos Académicos con dereito ao voto, contabilizando aqueles que fixesen uso do voto por correo, que será admitido nas circunstancias e condicións que determine o Regulamento de Réxime Interno. Se non se alcanzase este quorum a sesión celebrarase na segunda convocatoria, efectuándose entón a elección calquera que sexa o número de asistentes.

2. A votación será secreta e individual sobre cada candidato. Para ser elixido será necesario obter o voto favorable da maioría absoluta dos votos válidamente emitidos, incluídos os votos por correo.

3. Se houbese máis dun candidato que obtivese devandito número, pasarase a unha segunda votación que será alternativa entre os dous candidatos máis votados na primeira votación e na que participarán os Académicos de Número presentes. Para ser elixido será necesario obter o voto favorable da maioría absoluta dos votos validamente emitidos.

Artigo 16. Toma de posesión.

1. Para a toma de posesión, o Académico electo presentará á Xunta de Goberno, no termo máximo dun ano desde o día da súa elección, un discurso que deberá ser redactado cumprindo a tradicional norma académica acorde coa solemnidade da cerimonia.

2. A Xunta de Goberno designará ao Académico de Número que lle haxa de contestar o cal, por norma xeral, pertencerá á Sección á que corresponda a vacante.

Artigo 17. Baixa como Académico de Número.

En todos os casos en que se produza a baixa dun Académico de Número por calquera circunstancia, incluído o pase á condición de Supernumerario, a Academia recoñecerá, por acordo da Xunta de Goberno, a existencia dunha vacante a efectos do previsto no Artigo 14.

Artigo 18. Deberes dos Académicos de Número.

Os Académicos de Número deberán estar presentes nas sesións ás que sexan convocados e desempeñar os cargos que a Academia lles confira na Sección á que pertenzan e nas Comisións ás que se lles adscriba, asistindo asiduamente aos actos convocados, salvo imposibilidade por causas debidamente xustificadas, e debendo igualmente contribuír cos seus traballos científicos aos fins da Academia.

Artigo 19. Dereitos dos Académicos de Número.

Son dereitos dos Académicos de Número:

1. Formar parte do Pleno para todos os efectos e con todas as responsabilidades.

2. Ter a condición de ser elixible para desempeñar calquera cargo da Academia.

3. Ter a facultade de ser elixible para formar parte de calquera das Comisións que se establezan.

4. Propoñer iniciativas no ámbito académico que deberán ser estudadas pola Xunta de Goberno para a inclusión, no seu caso, nos programas xerais da Academia.

5. Ter o tratamento de Ilustrísimo Señor ou Ilustrísima Señora.

6. Usar públicamente a medalla oficial e demáis distintivos da Academia.

7. Percibir, con cargo aos fondos da Academia, as dietas, indemnizacións, ou retribucións que correspondan por comisións, asistencias e outras actividades sempre e cando a Xunta de Goberno estímeo oportuno e os orzamentos permítano.

Artigo 20. Académicos Supernumerarios.

1. Os Académicos de Número alcanzarán a condición de Académicos Supernumerarios nalgunha das seguintes circunstancias:

a) Por solicitude propia, ao non poder atender ás súas obrigacións na Academia

b) De forma automática, por incumprimento das súas obrigacións estatutarias durante un período ininterrompido de dous anos. Esta circunstancia será apreciada pola Comisión Executiva á vista das actas das sesións correspondentes e será comunicada á Xunta de Goberno e ao Pleno da Academia na primeira sesión que celebren en cada curso académico.

2. O pase dun Académico de Número a Académico Supernumerario producirá a vacante correspondente que será cuberta segundo o establecido no Artigo 14.

3. Transcorrido máis de tres anos e menos de dez do pase dun Académico de Número á situación de Supernumerario, poderá o interesado solicitar a volta á situación de Académico de Número, ocupando a primeira vacante que se produza na Sección correspondente. Este dereito non poderá ser utilizado máis dunha vez pola mesma persoa.

4. Os Académicos Supernumerarios gozarán de iguais prerrogativas que os Académicos de Número, pero carecerán do dereito a voto e non poderán ser elixidos para o desempeño de cargos directivos.

Artigo 21. Académicos de Honra.

1. Os Académicos de Honra serán científicos españois ou estranxeiros de recoñecido renome internacional ou persoas que promovesen o desenvolvemento das Ciencias que constitúen o obxecto da Academia dun modo notorio e excepcional. O número máximo será de 10.

2. Os Académicos de Honra serán elixidos polo Pleno da Academia, previa proposta da Xunta de Goberno ou de cinco Académicos de Número que haberá de ir acompañada dunha relación dos méritos do candidato.

3. A elección realizarase mediante votación secreta nun Pleno extraordinario convocado para o efecto, seguindo o procedemento descrito no Artigo 15 referente á elección de Académicos de Número.

Artigo 22. Académicos Correspondentes.

1. Para ser Académico Correspondente é necesario estar en posesión do título de Doutor en calquera das ramas das Ciencias que constitúen o obxecto da Academia e destacar pola súa actividade investigadora científica, ou de calquera outro título e destacar pola realización de actividades profesionais que redunde en favor dos fins propios da Academia. Poden ser nacionais ou estranxeiros e o seu número non poderá ser superior a 70.

2. Os Académicos Correspondentes estarán adscritos a unha Sección, terán capacidade para propoñer iniciativas no ámbito académico a través da súa Sección, terán o tratamento de Ilustrísimo e poderán usar como símbolo distintivo o descrito no Artigo 5, apartado 1.b.

3. As propostas para a cobertura de vacantes de Académicos Correspondentes poderán ser realizadas por dous Académicos Numerarios e irán acompañadas dunha relación dos seus méritos científicos e profesionais e copia do seu curriculum vitae. As propostas remitiranse á Xunta de Goberno quen, co seu visto e prace, elevaraas ao Pleno da Academia.

4. A elección producirase mediante votación secreta en sesión extraordinaria do Pleno da Academia, seguindo o procedemento descrito no Artigo 15 referente á elección de Académicos de Número.

5. A condición de Académico Correspondente perderase por renuncia expresa ou por incumprimento das súas obrigacións.

Artigo 23. Emprego do título de Académico.

Os Académicos poderán facer referencia á súa pertenza á Academia nos seus escritos, obras ou calquera outro tipo de actividade, aínda que coa obrigación ineludible de expresar o grao académico ao que pertencen. Soamente poderán titularse Académicos sen mención expresa do grao os Académicos de Número e os Académicos Supernumerarios.

Artigo 24. Publicacións.

Todos os Académicos están obrigados a remitir á Secretaría da Academia para o seu arquivo unha copia do seu curriculum vitae, que deberá actualizar polo menos cada dous anos ou cando o interesado estímeo oportuno.

CAPITULO IV Órganos de Goberno e dirección

Artigo 25. Órganos de Goberno.

1. Para o seu Goberno e dirección a Academia dispón de órganos de Goberno colexiados e unipersoais.

2. Os órganos de Goberno colexiados da Academia son: o Pleno, a Xunta de Goberno e a Comisión Executiva.

3. Os órganos de Goberno unipersoais da Academia son: o Presidente, o Vicepresidente, o Secretario, o Tesoureiro e o Responsable de Publicacións e Relacións Sociais.

Artigo 26. O Pleno da Academia.

O Pleno é o órgano de Goberno supremo da Academia. Está constituído por todos os Académicos de Número, e o seu Presidente e o seu Secretario son o Presidente e o Secretario da Academia, respectivamente.

Artigo 27. Funcións do Pleno.

Son funcións e obrigacións do Pleno:

1. Elixir os membros da Comisión Executiva.

2. Elixir os Académicos de Número, Académicos de Honra e Académicos Correspondentes e, no seu caso, ao Presidente de Honra.

3. Aprobar os orzamentos anuais da Academia así como os resultados de ingresos e custos.

4. Aprobar as propostas de modificación dos Estatutos, así como o Regulamento de Réxime Interno.

5. Aprobar as liñas xerais da programación das actividades para desenvolver durante o ano.

6. Aprobar a composición das Comisións propostas pola Xunta de Goberno.

7. Aprobar as modificacións de denominación, número e composición das Seccións, segundo requírao o avance do coñecemento.

8. Tomar decisións sobre todos aqueles asuntos que lle sexan sometidos por parte da Xunta de Goberno.

Artigo 28. Reunións do Pleno.

O Pleno reunirase, previa convocatoria cursada polo Secretario de orde do Presidente, cantas veces este considéreo necesario, cando o solicite polo menos un terzo dos Académicos de Número, os que deberán facer constar na súa solicitude as cuestións que desexen ser tratadas, e polo menos dúas veces ao ano.

Artigo 29. Votacións e deliberacións do Pleno.

1. Todos os Académicos de Número teñen dereito a voz e voto no Pleno.

2. As decisións adoptaranse por maioría simple dos asistentes, salvo naqueles casos en que os Estatutos requiran algún tipo de maioría cualificada. Cando a aplicación dun requisito deste tipo orixine un número non enteiro redondearase ao enteiro superior máis próximo.

3. Para as sesións en que se elixan cargos directivos, existirá un período non inferior a quince días para que durante o mesmo poida facerse a presentación de candidaturas por parte dos Académicos de Número que o desexen.

4. As sesións do Pleno serán de carácter confidencial e todos os temas e discusións tratados no mesmo terán esta condición.

Artigo 30. A Xunta de Goberno da Academia.

1. A Xunta de Goberno é o órgano de Goberno ordinario da Academia.

2. Está formada por: o Presidente, o Vicepresidente, o Secretario, o Tesoureiro, o Responsable de Publicacións e Relacións Sociais e os Presidentes das Seccións.

3. Son misións da Xunta de Goberno:

a) Velar polo cumprimento dos Estatutos, decidir sobre aqueles aspectos que neles non estivesen definidos aténdose ao espírito dos mesmos, así como, a proposta da Comisión Executiva cando resulte necesario, resolver as dúbidas que puidesen xurdir na súa interpretación e, no seu caso, propoñer ao Pleno a súa modificación.

b) Propoñer ao Pleno, para a súa aprobación, o Regulamento de Réxime Interno ou as propostas da súa modificación.

c) Desenvolver os acordos e directrices do Pleno.

d) Propoñer ao Pleno o nomeamento de Presidente de Honra, Académicos de Número, Académicos de Honra e Académicos Correspondentes.

e) Designar ao Académico de Número que deba contestar o discurso de ingreso na toma de posesión dun novo Académico.

f) Designar ao Académico de Número que debe pronunciar o discurso de inauguración do curso da Academia.

g) Designar aos Académicos de Número que deban formar parte de comisións específicas.

h) Aprobar a convocatoria anual dos premios de investigación da Academia e do Xurado que ha de decidir sobre os mesmos.

i) Aprobar a celebración de actividades propias da Academia tales como eventos conmemorativos, cursos, conferencias, etc.

j) Aprobar a firma de convenios de colaboración con outras entidades públicas ou privadas que conduzan a actuacións acordes cos fins da Academia.

k) Aprobar e elevar ao Pleno o orzamento anual de ingresos e custos e velar pola súa execución, de acordo á programación das actividades para desenvolver, unha vez aprobado polo Pleno.

l) Presentar ao Pleno, para a súa aprobación, o Balance económico do ano.

m) Presentar ao Pleno, para o seu coñecemento, a Memoria anual das actividades desenvolvidas.

n) Admitir as renuncias dos seus membros e convocar as preceptivas eleccións.

4. Todos os acordos da Xunta de Goberno tomaranse por maioría simple dos seus membros.

Artigo 31. Reunións da Xunta de Goberno.

A Xunta de Goberno reunirase para tratar os asuntos da súa competencia, previa convocatoria cursada polo Secretario de orde do Presidente, cantas veces este considéreo necesario, cando o soliciten dous terzos dos compoñentes da mesma, os que deberán facer constar na súa solicitude as cuestións que desexen ser tratadas, e polo menos tres veces ao ano.

Artigo 32. Comisión Executiva.

1. A Comisión Executiva actúa por delegación da Xunta de Goberno, e está formada polo Presidente, o Vicepresidente, o Secretario, o Tesoureiro e o Responsable de Publicacións e Relacións Sociais.

2. Son misións da Comisión Executiva:

a) Resolver os asuntos de trámite e efectuar o seguimento daqueles temas que lle encomende a Xunta de Goberno.

b) Actuar por iniciativa propia en casos de urxencia, dando conta posterior á Xunta de Goberno.

c) Asesorar aos órganos de Goberno unipersoais naqueles asuntos que lle sometan a súa consideración.

3. A Comisión Executiva reunirase para resolver asuntos da súa competencia cando o Presidente considéreo necesario.

Artigo 33. O Presidente.

1. O Presidente é a máxima autoridade da Academia.

2. Son funcións do Presidente:

a) Representar á Academia en todas as súas actividades e ante calquera outra institución ou organismo. O Presidente poderá delegar algunha das tarefas de representación no Vicepresidente ou no Académico de Número que estime conveniente, coa aprobación da Comisión Executiva.

b) Dispoñer os asuntos sobre os que teñan que deliberar a Xunta de Goberno e o Pleno, coa prelación que estime oportuna, incluíndoos na orde do día.

c) Ordenar a convocatoria do Pleno, da Xunta de Goberno e da Comisión Executiva para a celebración das súas reunións.

d) Presidir as sesións do Pleno, Xunta de Goberno e Comisión Executiva, así como todas as reunións e actos académicos en que a súa presenza sexa requerida.

e) En casos imprevistos e urxentes, dispoñer provisioalmente o que estime máis oportuno para a boa orde e Goberno da Academia, sempre que non se opoña aos Estatutos, ata que, reunidos o máis axiña posible, a Comisión Executiva, a Xunta de Goberno ou o Pleno resolvan por si mesmos.

f) Velar polo máis exacto cumprimento dos Estatutos, así como pola execución dos acordos adoptados polos órganos colexiados.

g) Autorizar co seu visto e prace as actas dos órganos colexiados.

h) Asinar os títulos de Académico que se expidan.

i) Propoñer á Academia todas as iniciativas e proxectos que estime oportunos conducentes ao cumprimento e ampliación dos seus fins.

j) Realizar cantas xestións considere oportunas para o desenvolvemento da Academia, dando conta delas á Xunta de Goberno.

Artigo 34. O Vicepresidente.

1. O Vicepresidente substituirá ao Presidente nas súas funcións durante as súas ausencias, en caso de enfermidade, cando por algunha outra causa xustificada non poida atender as súas obrigacións ou por delegación expresa do Presidente.

2. De igual forma, en caso de Presidencia vacante exercerá provisionalmente as funcións de Presidente ata que se proceda á elección dunha nova Comisión Executiva, o que deberá realizarse no prazo máximo de tres meses.

Artigo 35. O Secretario.

O Secretario ten os seguintes labores:

1. Cursar as convocatorias das reunións do Pleno, da Xunta de Goberno e, no seu caso, da Comisión Executiva.

2. Asistir ao Presidente e aos órganos de Goberno colexiados da Academia, achegando a documentación que lle fose requerida.

3. Nas votacións que se produzan, recoller os votos e dar fe.

4. Estender e autorizar coa súa sinatura as actas das sesións, que deberán ir acompañadas do Visto e prace do Presidente.

5. Custodiar os arquivos da Academia así como os selos e os troqueles da mesma.

6. Comunicar os acordos cando non lle corresponda facelo ao Presidente.

7. Redactar a Memoria que cada ano ha de ler na sesión pública inaugural, presentando nela un resumo das tarefas en que se ocupou a Academia durante o ano anterior.

8. Expedir as certificacións e copias de documentos que a Academia acorde ou que lle sexan pedidos pola autoridade competente, co Visto e prace do Presidente.

9. Ser o xefe inmediato do persoal de administración da Academia.

10.Manter o funcionamento da sede da Academia e o bo estado do seu patrimonio.

11.Asumir cantas delegacións sexanlle encomendadas.

Artigo 36. O Tesoureiro.

El Tesoureiro ten os seguintes labores:

1. Recadar e conservar os fondos fiduciarios da Academia, así como xestionar os pagos que se haxan de efectuar, segundo a lexislación aplicable.

2. Xestionar a consecución de recursos económicos procedentes de Organismos Públicos ou de entes privados para o desenvolvemento de actividades específicas da Academia.

3. Controlar os rexistros de entrada e saída de calquera cantidade monetaria.

4. Elaborar cada ano o Balance de ingresos e custos así como o Proxecto de orzamentos do ano seguinte.

Artigo 37. O Responsable de Publicacións e Relacións Sociais.

O Responsable de Publicacións e Relacións Sociais será o encargado das publicacións da Academia en calquera tipo de formato e soporte (material ou dixital), así como do coidado dos seus fondos documentais (Biblioteca, Arquivo) e do mantemento e actualización do portal de Internet da Academia. Será tamén o encargado das relacións coa sociedade no ámbito da difusión das actividades da Academia a través de calquera medio, incluídas as redes sociais de comunicación.

Artigo 38. Elección da Comisión Executiva.

1. A elección dos órganos de Goberno unipersoais integrantes da Comisión Executiva efectuarase, previa convocatoria aprobada pola Xunta de Goberno, entre as candidaturas que se presentaron.

2. As candidaturas serán pechadas, e cada unha estará composta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesoureiro e un Responsable de Publicacións e Relacións Sociais.

3. A elección efectuarase por votación secreta dos Académicos de Número e en sesión convocada para o efecto, esixíndose para a constitución válida do Pleno en primeira convocatoria a concorrencia da maioría absoluta dos Académicos con dereito ao voto, contabilizando aqueles que fixesen uso do voto por correo, que será admitido nas circunstancias e condicións que determine o Regulamento de Régime Interno. Se non se alcanzase este quorum, a sesión celebrarase en segunda convocatoria efectuándose entón a elección calquera que sexa o número de asistentes.

4. Será elixida a candidatura que obteña o voto favorable da maioría absoluta dos Académicos con dereito a voto, admitíndose o voto por correo.

5. Se nesta primeira votación ningunha candidatura resultase elixida, procederase na mesma sesión a unha nova votación entre as dúas candidaturas máis votadas, resultando elixida a que obtivese maior número de votos entre os emitidos polos Académicos presentes con dereito a voto.

6. A duración do mandato dos cargos Académicos será de catro anos, podendo presentarse para ser reelixidos por unha soa vez.

Artigo 39. Substitucións nos cargos electos.

1. A actuación do Presidente poderá ser sometida a moción de censura nas circunstancias e condicións seguintes:

a) A proposta motivada haberá de ser solicitada por polo menos un terzo dos Académicos de Número.

b) A resolución da moción efectuarase por votación secreta dos Académicos de Número e en sesión convocada ao efecto, esixíndose para a constitución válida do Pleno en primeira convocatoria a concorrencia da maioría absoluta dos Académicos con dereito ao voto, contabilizando aqueles que fixesen uso do voto por correo, que será admitido nas circunstancias e condicións que determine o Regulamento de Réxime Interno.

c) Se non se alcanzase este quorum, a sesión celebrarase en segunda convocatoria efectuándose entón a votación calquera que sexa o número de asistentes.

d) Para prosperar, a moción de censura haberá de obter o voto favorable da maioría absoluta dos votos validamente emitidos, nese caso o Presidente deberá presentar a súa renuncia ao cargo.

2. Nos casos de renuncia ao cargo, dimisión voluntaria ou falecemento do Presidente da Academia producirase a situación de Presidencia vacante prevista no Artigo 34, apartado 2. e a Comisión Executiva quedará provisionalmente en funcións, estando a Xunta de Goberno obrigada a convocar, no prazo máximo dun mes, novas eleccións que se celebrarán segundo o procedemento regulado no Artigo 38.

3. Os restantes cargos da Comisión Executiva poderán ser cesados por decisión motivada do Presidente, da que se dará conta á Xunta de Goberno. Nos casos de cesamento ou de dimisión voluntaria do Vicepresidente, do Secretario, do Tesoureiro ou do Responsable de Publicacións e Relacións Sociais, o Presidente poderá elixir entre os Académicos de Número á persoa que considere máis apropiada para substituírlle, dando conta diso á Xunta de Goberno. O mandato deste novo cargo finalizará cando o faga o da Comisión Executiva na que se integre.

CAPITULO V Reunións da Academia

Artigo 40. Clases de reunións.

A Academia reunirase en sesións de réxime interno e en sesións públicas.

Artigo 41. Sesións de réxime interno.

O serán as do Pleno, da Xunta de Goberno e da Comisión Executiva, así como as reunións das Seccións e das Comisións que así se establezan. No non previsto nestes Estatutos, o Regulamento de Réxime Interno fixará a frecuencia con que deben producirse.

Artigo 42. Sesións públicas.

As sesións públicas poderán ser ordinarias ou extraordinarias:

1. Serán sesións públicas ordinarias as dedicadas a conferencias, cursos, presentación de libros, monografías e memorias, comunicacións e calquera outra materia que, a xuízo da Xunta de Goberno, deba tratarse nestas sesións.

2. As sesións públicas extraordinarias terán un carácter solemne e serán as de apertura de curso, de tomas de posesión dos seus cargos do Presidente e demais membros electos da Comisión Executiva, de tomas de posesión dos Académicos de Número, Académicos de Honra e Académicos Correspondentes, de entrega dos premios de investigación, de imposición de medallas, as sesións de homenaxe e, no seu caso, as sesións necrolóxicas. A proposta da Xunta de Goberno, poderase convocar sesión pública extraordinaria en calquera circunstancia que requira especial solemnidade.

3. O Regulamento de Réxime Interno definirá, en cada caso, o protocolo a seguir.

Artigo 43. Presidencia dos actos corporativos públicos.

Nas reunións públicas tanto ordinarias como extraordinarias, a presidencia dos actos corporativos públicos corresponderá ao Presidente da Academia, salvo nos casos en que a presenza de autoridades obrigue a aplicar a normativa de protocolo do Estado ou da Comunidade Autónoma.

Publicacións e Biblioteca

Artigo 44. Publicacións.

A Academia realizará cantas publicacións considere oportunas, tanto en versión papel como a través de medios dixitais, incluíndo o mantemento do seu portal de Internet.

Artigo 45. Biblioteca.

A Biblioteca estará baixo a inmediata dependencia do Responsable de Publicacións e Relacións Sociais e é de uso xeral para os Académicos, os que poderán propoñer á Xunta de Goberno a adquisición de libros e revistas en calquera das formas de edición en que se presenten. Tamén poderá facer uso dela o público, nas condicións que en cada caso determínese.

Premios e distincións

Artigo 46. Premios.

A Academia poderá convocar anualmente premios de investigación que poderán ser financiados con fondos propios ou con fondos provenientes de organismos públicos, fundacións, patrocinadores privados, etc. Os premios rexeranse por unha normativa que será elaborada e revisada anualmente pola Xunta de Goberno.

Artigo 47. Distincións e recoñecementos.

1. A Academia poderá outorgar os seguintes recoñecementos e distincións:

a) Distincións persoais: Presidente de Honra, Académico de Honra, Medalla de Honra e Insignia de ouro. A de Presidente de Honra está destinada a aqueles Presidentes da Academia que durante o seu mandato destacasen polos seus logros relevantes para a vida e desenvolvemento da mesma. As de Académico de Honra, Medalla de Honra e Insignia de ouro están destinadas a personalidades destacadas polo seu labor científico, académico ou social a favor da difusión da Ciencia, ou a persoas físicas ou xurídicas que se distinguiron polo seu labor de mecenado e axuda á Academia.

b) Recoñecementos institucionais: Entidade colaboradora ou Entidade patrocinadora. Están destinadas ao recoñecemento de Institucións, organismos públicos ou empresas privadas, que se distinguiron polo apoio á Academia, ao colaborar significativamente no desenvolvemento ou financiamento das actividades propias da mesma.

2. A concesión destes recoñecementos e distincións farase segundo os seguintes procedementos:

a) A Insignia de ouro, a proposta do Presidente da Academia e aprobación mediante acordo da Comisión Executiva.

b) A Medalla de Honra, a proposta da Comisión Executiva ou dalgunha das Seccións e aprobación mediante acordo da Xunta de Goberno.

c) Os nomeamentos de Académicos de Honra e de Presidente de Honra, a proposta da Xunta de Goberno e aprobación mediante acordo do Pleno.

d) O recoñecemento como Entidade colaboradora ou Entidade patrocinadora, a proposta da Comisión Executiva e aprobación mediante acordo da Xunta de Goberno.

3. A entrega destes recoñecementos e distincións farase en sesión pública extraordinaria e seguindo o protocolo que se estableza no Regulamento de Réxime Interno.

CAPITULO VI

Artigo 48. Patrimonio.

1. O patrimonio da Academia estará composto por:

a) As cantidades que en forma de instrumentos financeiros, ou como diñeiro líquido en conta, contabilízanse baixo o concepto de «Fondo de Reserva».

b) O mobiliario, cadros e obxectos que hai na súa sede oficial.

c) Os seus fondos bibliográficos e documentais.

2. Ao seu patrimonio incorporaranse todos os obxectos de interese científico, histórico, artístico ou utilitario procedentes de compra ou de doazón que sexan aceptados pola Academia.

3. A Academia ten o deber de conservar o seu patrimonio no mellor estado posible e dalo a coñecer.

4. A Academia poderá aceptar cesións temporais de calquera clase de bens se así o acorda a Xunta de Goberno.

Artigo 49. Capital e recursos financeiros.

Os fondos da Academia estarán compostos por:

1. Os recursos propios que, de acordo co indicado no Artigo 48. Apartado 1.a), constitúen o «Fondo de Reserva».

2. As cantidades que, como asignación ordinaria, concédaselle nos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. As subvencións extraordinarias procedentes doutros organismos públicos, de fundacións, de entidades privadas, de calquera outro tipo de persoa xurídica ou de persoas físicas.

4. Os ingresos que obteña pola venda das súas obras ou publicacións ou pola prestación de servizos acordes cos seus fins.

5. As doazóns e legados que reciba ou calquera outro recurso que poida obter por calquera outro concepto para o cumprimento dos sus fins.

Artigo 50. Xestión dos recursos financeiros.

1. O Tesoureiro dará conta á Comisión Executiva, á Xunta de Goberno e ao Pleno das subvencións recibidas e das cantidades ingresadas directamente, na primeira reunión que celebre cada órgano despois da recepción.

2. Os recursos financeiros serán administrados pola Comisión Executiva, en aplicación, no seu caso, das directrices emanadas da Xunta de Goberno ou do Pleno.

Artigo 51. Aplicación dos recursos.

A Academia investirá os seus recursos na forma máis conveniente, dentro das normas da lexislación vixente. Entre os seus investimentos e custos poderán figurar:

1. Os custos de restauración e conservación do seu mobiliario e demais bens culturais propios.

2. Os custos de secretaría e funcionamento xeral da Academia e de desenvolvemento das súas actividades, en cumprimento dos fins da corporación.

3. O enriquecemento da biblioteca e a actualización dos equipos e sistemas informáticos.

4. A edición, publicación e difusión da Revista da Academia así como doutros textos que se realicen na corporación.

5. A concesión de Premios nos concursos que convoque.

6. O pago de retribucións ao seu persoal contratado, incluíndo as posibles gratificacións que acorde a Xunta de Goberno, e dos custos laborais segundo a lexislación vixente.

7. As indemnizacións que se acorden pola Xunta de Goberno ás personalidades científicas nacionais ou estranxeiras que fosen convidadas a pronunciar conferencias.

8. A remuneración dos traballos e informes realizados en consonancia cos fins da Academia que a Xunta de Goberno acorde.

9. As asignacións a favor do Presidente, cargos electos e demais Académicos como indemnizacións debidas á asistencia a actos oficiais, viaxes e desprazamentos que realicen aqueles por encargo da Comisión Executiva, Xunta de Goberno ou do Pleno, e que se determinarán en cada orzamento anual.

Artigo 52. Contabilidade.

1. A Academia renderá contas á Consellería da Xunta de Galicia coa que se relacione administrativamente, daquelas cantidades das que puidese ser beneficiaria e que estean consignadas no orzamento da mesma.

2. Dos demais ingresos, o Tesoureiro da corporación levará control detallado e renderá contas ante a Comisión Executiva, a Xunta de Goberno e o Pleno da Academia.

3. A apertura e o peche das contas bancarias correspóndelles conxuntamente ao Presidente, ao Vicepresidente, ao Secretario e ao Tesoureiro.

4. Os talóns bancarios e demais ordes de pago expedidos pola Academia deberán estar asinados polo Presidente (ou, na súa ausencia, polo Vicepresidente) e polo Tesoureiro (ou, na súa ausencia, polo Secretario).

CAPITULO VII Interpretación e modificación destes estatutos, normativa auxiliar e disolución da Academia

Artigo 53. Interpretación.

1. A Academia queda autorizada para interpretar as prescricións destes Estatutos e para aclarar as dúbidas que se puidesen orixinar na súa aplicación.

2. Estas facultades serán exercidas pola Xunta de Goberno da Academia.

Artigo 54. Modificación.

1. As propostas de modificación destes Estatutos serán estudadas no seo da Xunta de Goberno e para a súa aprobación requirirase a votación favorable por maioría absoluta do Pleno da Academia, reunido en sesión extraordinaria convocada para o efecto.

2. Aprobada a proposta de modificación, a Academia presentaraa á autoridade competente para a súa sanción definitiva.

Artigo 55. Normativa auxiliar.

1. En todo aquilo non previsto nos presentes Estatutos, os órganos competentes da RAGC guiaranse polos preceptos legais da normativa máis xeral, estatal ou autonómica, que resulte de aplicación.

2. Así mesmo, a Xunta de Goberno propoñerá un Regulamento de Réxime Interior (RRI), para a concreción e desenvolvemento dos preceptos contidos nos presentes Estatutos, que será aprobado mediante a votación favorable por maioría absoluta do Pleno da Academia, reunido en sesión extraordinaria convocada para o efecto.

Artigo 56. Disolución da Academia.

1. Para a disolución da Academia será necesario que a proposta correspondente da Xunta de Goberno sexa aprobada mediante a votación favorable por maioría cualificada dos dous terzos do Pleno da Academia, reunido en sesión extraordinaria convocada para o efecto.

2. Todos os bens e fondos da Academia no momento da súa disolución, pasarán a aquela ou aquelas institucións científicas galegas máis afíns coa Academia, segundo menciónese na proposta correspondente.

3. Aprobada a proposta de disolución, a Academia presentaraa á autoridade competente para a súa sanción definitiva.