Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia

Coa colaboración da Axencia Galega de Innovación (GAIN)

  Formulario de inscrición Premio Fernando Calvet Prats

  Título do traballo  Grupo de Investigación  Solicitante

  Engadir solicitantes adicionais  Engadir solicitante adicional 1  Engadir solicitante adicional 2
  Engadir coautores


  Descargue este arquivo e engada os coautores que desexe. Logo adxunte o documento dende o seguinte botón.  Resumo do traballo (opcional)


  (Máx. 10000 caracteres, aprox. 2 páxinas).  Evidencias da transferencia


  Evidencias da transferencia (Comercialización do(s) producto(s), Patentes, Creación de empresas, etc… (Máx. 4000 caracteres, aprox. 2 páxina).  Próximas convocatorias


  Desexa que, de non resultar gañadora, a candidatura participe nas dúas convocatorias seguintes?  Memoria e anexos


  Aportar nun só documento en pdf a memoria e, como anexos, os documentos que se consideren: contratos de transferencia, patentes, abono de regalías, vendas, impacto de facturación, etc… (máximo 5 MB).

  De conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e a Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informámoslle que os datos proporcionados ao longo da prestación do servizo incorporaranse ás Actividades da REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS con CIF número Q1568010A e domicilio social na Facultade de Química. Avda. das Ciencias S/N. CAMPUS SUR - VIDA, 15.782, Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade do devandito tratamento é a inscrición nos “Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo”. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, borrado, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento por escrito, acompañada dunha copia dun documento oficial que identifica dirixido ao enderezo arriba indicado ou ao correo electrónico ragciencias@ragc.gal. Pode contactar co Delegado de Protección de Datos da REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS na dirección de correo electrónico dpo@aysinnova.es. Co presente documento declara que entende e acepta a Política de Privacidade do sitio web www.ragc.gal