Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia

Coa colaboración da Axencia Galega de Innovación (GAIN)

  Formulario de inscrición Premio Francisco Guitián

  Título do traballo  Datos do autor/a:

  Engadir solicitantes adicionais  Engadir solicitante adicional 1  Engadir solicitante adicional 2
  Engadir coautores


  Descargue este arquivo e engada os coautores que desexe. Logo adxunte o documento dende o seguinte botón.  Resumo do traballo (opcional)


  (Máx. 10000 caracteres, aprox. 2 páxinas).  Indicadores de calidade


  Patentes, publicación en revistas científicas e tecnolóxicas, impacto, etc… (Máx. 4000 caracteres, aprox. 2 páxina).  Próximas convocatorias


  Desexa que, de non resultar gañadora, a candidatura participe nas dúas convocatorias seguintes?  Memoria e anexos


  Aportar nun só documento en pdf a memoria e, como anexos, os documentos que se consideren: publicacións, patentes, etc… (máximo 5 MB).

  De conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e a Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informámoslle que os datos proporcionados ao longo da prestación do servizo incorporaranse ás Actividades da REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS con CIF número Q1568010A e domicilio social na Facultade de Química. Avda. das Ciencias S/N. CAMPUS SUR - VIDA, 15.782, Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade do devandito tratamento é a inscrición nos “Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo”. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, borrado, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento por escrito, acompañada dunha copia dun documento oficial que identifica dirixido ao enderezo arriba indicado ou ao correo electrónico ragciencias@ragc.gal. Pode contactar co Delegado de Protección de Datos da REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS na dirección de correo electrónico dpo@aysinnova.es. Co presente documento declara que entende e acepta a Política de Privacidade do sitio web www.ragc.gal